Læge Gert Storm Kristensen
En løsning fra
FAQ


Tilsyn af STPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægeklinikken Læge Gert Storm Kristensen

 

 

 

Kærhøjgårdsvej 10

 

 

 

3540 Lynge

 

 

 

Sendt via digital post til CVR-nummer: 25293371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påbud om offentliggørelse af fagligt påbud på lægeklinikken Læge Gert Storm Kristensens hjemmeside https://pboks.dk/doktorstorm/de-fault

 

 

 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbød med afgørelse af 13. december 2018 spe-ciallæge i almen medicin Gert Storm Kristensen at følge bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalfø-ring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) og vejledning nr. 9166 af

 

 

 

  1. marts 2018 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Styrelsen satte samtidig hermed speciallæge Gert Storm Kristensens faglige virke under skærpet tilsyn det næste år. I forbindelse hermed blev speciallæge Gert Storm Kristensen oplyst om, at påbuddet og det skærpede tilsyn skal offentliggøres i

 

 

 

den markedsføring, som foretages af det eller de behandlingssteder, hvor lægen er tilknyttet, jf. lov om markedsføring af sundhedsydelser § 2, stk. 61.

 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed er bekendt med, at du har din egen lægepraksis i Lynge.

 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret, at det af lægeklinikkens hjemme-side https://pboks.dk/doktorstorm/default ikke fremgår, at der er tilknyttet en læge, som af Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet påbudt at følge journalfø-ringsbekendtgørelsen og vejledning om ordination af afhængighedsskabende læ-gemidler, eller at lægens faglige virke er sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

 

 

Baggrunden for kravet om offentliggørelse af Styrelsen for Patientsikkerheds til-synsreaktioner i forbindelse med markedsføring, er begrundet i et ønske om at skabe gennemsigtighed i sundhedsvæsenet og sikre, at forbrugere og patienter på et oplyst grundlag kan tage stilling til, om de vil benytte et tilbud om en sund-hedsydelse. Med oplysningen om sundhedspersoner, der er underlagt tilsynsre-aktioner, får forbrugere og patienter i forbindelse med valg af sygehus, klinik eller andet behandlingssted et mere kvalificeret grundlag for at træffe deres valg, jf. vejledning om markedsføring af sundhedsydelser, afsnit 92.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser som ændret ved lov nr.

 

 

 

  1. af 9. april 2013 (med senere ændringer)

 

  1. Vejledning nr. 9319 af den 26. juni 2013 om markedsføring af sundhedsydelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. januar 2019

 

 

 

Sagsnr. 5-7011-118/1 Reference mjlp

 

 

 

  1. +4593518670 E sjur@stps.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

 

 

 

Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. +45 7228 6600 Email stps@stps.dk

 

 

 

www.stps.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen finder derfor, at kravene til offentliggørelse af det faglige påbud om at følge journalføringsbekendtgørelsen og vejledning om ordination af afhængig-hedsskabende lægemidler, samt offentliggørelsen af det skærpede tilsyn, ikke er opfyldt.

 

 

 

I den forbindelse skal Styrelsen for Patientsikkerhed oplyse, at det udelukkende er hensigten med § 2, stk. 6, i lov om markedsføring af sundhedsydelser, at det skal fremgå af markedsføringen, at der er en sundhedsperson tilknyttet behand-lingsstedet. Der gælder således ikke et krav om, at den omhandlede sundheds-person skal nævnes ved navn, eller at der skal redegøres for årsagen til, at sund-hedspersonen er underlagt de reaktioner, der er beskrevet i lovens § 2, stk. 6, jf. vejledning om markedsføring af sundhedsydelser, afsnit 9.

 

 

 

På baggrund af ovenstående påbyder Styrelsen for Patientsikkerhed lægeklinik-ken Læge Gert Storm Kristensen, at ændre oplysningerne på hjemmesiden https://pboks.dk/doktorstorm/default, således at det kommer til at fremgå klart, at der til lægeklinikken er tilknyttet en læge, der, af Styrelsen for Patientsikker-hed, er blevet påbudt at følge journalføringsbekendtgørelsen og vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, samt er sat under skærpet til-syn det næste år.

 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed skal i øvrigt oplyse, at en undladelse af at efter-komme et påbud om offentliggørelse af en af styrelsens tilsynsreaktioner, kan straffes med bøde, jf. lov om markedsføring af sundhedsydelser § 5, stk. 1.

 

 

 

Ændringerne skal være foretaget senest den 31. januar 2019.

 

 

 

Såfremt lægeklinikken Læge Gert Storm Kristensen har bemærkninger til oven-stående, bedes disse fremsendes til Styrelsen for Patientsikkerhed snarest.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Maria Lange Pedersen

 

 

 

Fuldmægtig, cand.jur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2

 

Kontakt

Kærhøjgårdsvej 10 3540 Lynge Tlf: 4819 2229

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 16:00