Peter Ahlburg
En løsning fra
FAQ


Meddelelser

OBS: VEDRØRENDE COVID -19 VACCINATION: VI KOMMER DESVÆRRE IKKE TIL AT TILBYDE DENNE MULIGHED I FILSKOV LÆGEHUS. LÆGEHUSET SDR. OMME TILBYDER DETTE, OG MAN ER VELKOMMEN TIL AT RINGE DERTIL OG FORHØRE OM MULIGHEDEN - TELEFON  75 34 16 00.

 

VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

DU KAN HER SKRIVE BESTILLE VANLIG MEDICIN, OG SENDE MAILS TIL LÆGEN - DER KAN FOR TIDEN IKKE BESTILLES TIDER ELEKTRONISK.

BEMÆRK SVARTID PÅ MAILS OP TIL 3 HVERDAGE. VED HASTENDE HENVENDELSER, VENLIGST RING.

UDENFOR ÅBNINGSTIDEN HENVISES TIL LÆGEVAGTERNE:

FOR REGION SYD    70 11 07 07

FOR REGION MIDT  70 11 31 31.

MVH PETER AHLBURG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privatlivspolitik

 

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Privatlivspolitikken lægges på klinikkens hjemmeside.

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab har udarbejdet nedenstående skabelon, som den enkelte praksis selv skal gennemgå og tilrette, så oplysningerne stemmer overens med de konkrete forhold i klinikken. 

 

PLO og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet.

Privatlivspolitik for patienter

Version: [29-06-2020]

 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Filskov Lægehus (herefter "vi", "vores" eller "os") behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.


 

 

 

 

Behandling af oplysninger

 

 

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

 

 

 

 

Typer af oplysninger

 

 

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 

 

 

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 

 

 

Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"):

 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

 

 

Formål

 

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

 

 • Udarbejdelse af lægeerklæringer

 

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 

 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner

 

 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant

 

 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik

 

 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

 

 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 

 • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

 

 • Afregningsformål

 

 

 

 

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 

 • Dokumentationspligt

 

 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

 

 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

 

 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

 

 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

 

 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

 

 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

 

 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

 

 

 

 

?

 

 

 

Frivillighed

 

 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

 

 

 

Kilder

 

 

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

 

 

 

Videregivelse af personoplysninger

 

 

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.

 

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner

 

 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning

 

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt

 

 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

 

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer

 

 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK

 

 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

 

 

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

 

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)

 

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9

 

 • I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at behandle dine personoplysninger efter sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e

 

 

 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60

 

 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3

 

 

 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient

 

 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

 

 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43

 

 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45

 

 

 

 

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere

 

 

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 

 

 

 • Aver og Lauritzen Aps

 

 • KiAP (digitale forløbsplaner)

 

 • SynLab, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

 

 

 

 

?

 

 

Opbevaringsperiode

 

 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

 

 

 

Dine rettigheder


Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

 

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.

 

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

 

 

 

Kontaktoplysninger på klinikken:

 

Filskov Lægehus

 

75 34 83 00

 

Åbrinken 7, Filskov, 7200 Grindsted

 

Danmark

 

17040634

 

Dato: 29-06-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Åbrinken 7, Filskov 7200 Grindsted

Åbningstider

Mandag
08:00 - 16:00
Tirsdag
08:00 - 16:00
Onsdag
08:00 - 16:00
Torsdag
08:00 - 16:00
Fredag
08:00 - 13:00